Insektsbekämpning inomhusSe upp för hemmets dolda nervgifter

Vi lever i ett kemikaliesamhälle. Dagligen kommer vi i kontakt med allt ifrån vanliga hushållskemikalier som schampo och diskmedel, till hormonstörande ftalater (mjukgörare) som kan hittas i t.ex. konstläder, plastgolv och träningsmattor, till svårnedbrytbara PFAS/högfluorerande ämnen (smuts- vatten- och fettavvisande) i t.ex. hamburgerpapper, funktionskläder och köksredskap med non-stickbeläggning, till frukt och grönsaker besprutade med bekämpningsmedel. Listan kan göras lång och det går inte att skydda sig mot allt, då det är så här vårt samhälle ser ut. Men, genom ökad medvetenhet kan vi också göra aktiva, alternativa val när det kommer till vilka kemikalier vi väljer att ta in i våra hem – både för vår egen, våra barns, våra fyrbenta vänners och framför allt, för framtida generationers skull. Ett område som kan kännas som en djungel är marknaden för myr- och insektsmedel, men det finns trygga val för den medvetna.

Baksidan med traditionella myr- och insektsmedel

Samtliga (utom ett) registrerade bekämpningsmedel mot myror och krypande skadeinsekter (insekticider) på den svenska marknaden har gemensamt att de verksamma ämnena i produkterna är olika typer av nervgift. Nedan följer en kort sammanfattning av de vanligaste verksamma ämnenas funktion samt deras miljö- och hälsopåverkan.

Pyretriner och pyretroider

Först och främst är det viktigt att klargöra skillnaden mellan pyretriner och pyretroider. Pyretriner förekommer naturligt i växtriket och utvinns från olika krysantemumväxter. Pyretroider å andra sidan, är syntetiskt framställda insekticider som tillverkas genom kemisk modifiering av pyretriner. Syntetiska pyretroider hör till de vanligaste insekticiderna på marknaden och de har högre toxicitet och är inte lika ljuskänsliga som pyretriner. Både pyretriner och syntetiska pyretroider är starka insekticider som angriper insektens nervsystem (Tjus, 2014).

Cypermetrin (syntetisk pyretroid)
Mag- och kontaktverkande insekticid som påverkar insekters nervsystem.

 • Provrörsförsök har påvisat att pyretroida insekticider i allmänhet, har en påverkan på manlig reproduktivitet. Försök på råttor har visat att just cypermetrin-intag orsakat minskade testosteronhalter, missbildningar av sädesledare och påverkan på spermier (Tjus, 2014).
 • I en humanstudie har man sett indikationer på att cypermetrins metaboliter (nedbrytningsprodukter) har allvarliga hormonstörande effekter. "Resultaten inger skäl till oro i beaktande av pyretroider som pesticider och därmed ökad exponering för allmänheten." (Tjus, 2014, s. 243).
 • Cypermetrin klassas som mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter, samt som farligt vid inandning och förtäring. 
 • Mycket giftigt för bin och andra pollinerande insekter, vilka är mycket viktiga för ekosystemet då de bidrar till växters fortplantning och därmed den biologiska mångfalden.
 • Husdjur ska inte exponeras för medlet.
 • Cypermetrin bryts ned relativt snabbt, men dess metaboliter (nedbrytningsprodukter) är persistenta.

Deltametrin (syntetisk pyretroid)
Mag- och kontaktverkande insekticid som påverkar insekters nervsystem.

 • Djurförsök har visat att upprepade orala doser av deltametrin orsakade både neurotoxiska skador och leverskador (Tjus, 2014).
 • Deltametrin klassas som mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter, samt som giftigt vid inandning och förtäring.
 • Har visat hög akut giftighet för bin.
 • Husdjur ska inte exponeras för medlet.
 • Deltametrin bryts ned relativt snabbt.

Neonikotinoider

Neonikotinoider och nikotin verkar genom att störa insekters nervimpulser. Neonikotinoider har varit en faktor i den  omfattande döden av honungsbin runt om i världen under 2000-talet. 2013 införde EU kraftiga restriktioner gällande neonikotinoidernas användande då det konstaterats att bland annat neonikotinoiderna imidakloprid och acetamiprid kan orska allvarliga förändringar av hjärnans utveckling (EFSA, 2013).

Imidakloprid (neonikotinoid)
Verkar vid kontakt och intag och stör nervsystemet

 • Imidakloprid är en av de mest använda insekticiderna i världen och är verksamt ämne i ett flertal kända myr- och insektsmedel på den svenska marknaden.
 • Studier på försöksdjur har visat reproduktionsstörningar i form av ökade missfall och låg vikt på avkomman (Tjus, 2014).
 • Imidakloprid har väldigt hög akut toxicitet för bin, samt orsakar störd rörlighet, navigation och födosöksbeteende hos honungsbin.
 • Imidakloprid är dessutom akut toxiskt för vissa fågelarter som gråsparv, vaktel och duva. Imidakloprid är också kopplat till äggskalsförtunning, minskad äggproduktion och störd ruvning (Tjus, 2014).
 • Klassas som mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • Bryts ned långsamt i jord.

Döda bin

Problemet med resistens

När man börjar bekämpa insekter med traditionella myr- och insektsmedel, selekteras de resistenta individerna fram, då dessa överlever bekämpning medan de känsliga individerna dör. Därmed ökar andelen resistenta individer för varje bekämpning som genomförs. Resistensegenskaperna nedärvs vidare till nästa generation (Jordbruksverket). Intressant att nämna i sammanhanget är att det kontroversiella bekämpningsmedlet DDT och pyretroider har en liknande verkningsmekanism, vilket innebär att DDT-resistenta insekter även är resistenta mot pyretroider (Carlsson, Forslund, 2012).

Ett tryggt alternativ

Som nämndes i början av artikeln finns det ett registrerat bekämpningsmedel mot myror och krypande skadeinsekter som inte innehåller nervgifter. MyrNIX är en KRAV-godkänd, ren naturprodukt som består av 100% kiselgur, vilket är ett finmalt fossilt stenmjöl. Istället för att förgifta ohyran, verkar MyrNIX genom att rispa insektens vaxskikt vilket leder till att insekten torkar ut och dör. Myror och skadeinsekter kan därför inte bli resistenta mot MyrNIX, till skillnad från bekämpningsmedel baserade på nervgift där resistens kan utvecklas på relativt kort tid. MyrNIX är ett tryggt alternativ att använda i hemmet för att inte behöva oroa sig för sina barn eller husdjur, eller att man skadar sin närmiljö.

Myrmedel i pulver
MyrNIX utspritt utmed ett typiskt vandringsstråk.

Försiktighetsåtgärder för användning
Använd insekticider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Källor:
Carlsson, Forslund, L. (2012). Pyretroider, en fara för miljö och människor? Uppsala universitet. Institutionen för biologisk grundutbildning (Självständigt arbete i biologi).

European Food Safety Authority (EFSA). (2013). Scientific Opinion on the developmental neurotoxicity potential of acetamiprid and imidacloprid. EFSA Journal 2013;11(12):3471. DOI:10.2903/j.efsa.2013.3471

Jordbruksverket (OVR178). Insekticidresistens – ökade problem med bekämpning av insekter. Tillgänglig på: http://www.vaxteko.nu/html/sll/sjv/utan_serietitel_sjv/UST09-05/UST09-05.PDF

Tjus, Staffan E. (2014). Biociders spridning i miljön och deras hälso- och miljörisker – Screening 2000-2013. Stockholm: Naturvårdsverket (Naturvårdsverket Rapport, 6634).

%MCEPASTEBIN%