Information om märkning av kemiska produkter enligt CLP

Från och med den 15 juni 2015 måste alla kemiska produkter som släpps ut på marknaden vara märkta enligt reglerna i CLP (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar). CLP är en EU-förordning, vilket innebär att samma märkningsregler gäller för alla som tillhandahåller kemiska produkter på EU:s marknad.

De nya reglerna i CLP innebär bland annat att farosymbolerna försvinner och ersätts med faropiktogram. Vidare ersätts farobeteckningarna med signalord.

Det finns ingen rak översättning från KIFS 2005:7 till CLP. I flera fall kommer omklassningen av produkterna medföra strängare klassificering vilket innebär att fler produkter ska vara försedda med barnskyddande förslutning och taktil märkning (kännbar varningstriangel).

Tergent har inte gjort några ändringar i produkternas formuleringar. Om märkningen på produkten ändrats beror det på reglerna i CLP.


Vilka datum gäller?


Tergents produkter
Det är Tergent som släpper ut produkterna på marknaden. Det innebär att alla våra produkter från och med den 1 juni 2015 kommer vara märkta enligt CLP.

Tergent har redan omklassificerat alla produkter till CLP. Det innebär att vissa produkter redan idag levereras med märkning enligt CLP.

De produkter som släppts ut på marknaden före den 1 juni 2015 med äldre märkning (KIFS 2005:7) får säljas i butik fram till 1 juni 2017 som senast.

Efter den 1 juni 2017 måste alla kemiska produkter som säljs i butik vara märkta enligt CLP.

EMV-produkter
Det är den som står som tillverkare på produkten som släpper ut produkten på marknaden. Från och med den 1 juni 2015 ska alla produkter som släpps ut på marknaden vara märkta enligt CLP.

De produkter som släppts ut på marknaden före den 1 juni 2015 med äldre märkning (KIFS 2005:7) får säljas i butik fram till 1 juni 2017 som senast.

Efter den 1 juni 2017 måste alla kemiska produkter som säljs i butik vara märkta enligt CLP.

Tergent har redan omklassificerat alla produkter till CLP. Det innebär att nya EMV-produkter kommer att levereras med märkning enligt CLP.

Säkerhetsdatablad


Tergents produkter
Tergent har uppdaterat alla säkerhetsdatablad så att de uppfyller kraven enligt Reach och CLP. De nya uppdaterade säkerhetsdatabladen finns att ladda ner från vår hemsida: www.tergent.se/produkterna

EMV-produkter
Alla säkerhetsdatablad har uppdaterats så att de uppfyller kraven enligt Reach och CLP.


Vad gäller för:


Växtskyddsmedel
Det är även nya märkningsregler för växtskyddsmedel. Växtskyddsmedlen ska från och med den 15 juni 2015 vara märkta på det sätt som framgår av EU:s förordning om växtskyddsmedel ((EG) nr 1107/2009) och EU:s förordning om märkning av växtskyddsmedel ((EU) nr 547/2011). Det betyder att märkningen bland annat ska innehålla klassificering enligt CLP. 

Tergent har sett över märkningen på samtliga växtskyddsmedel och kommer framöver att leverera produkter som uppfyller de nya kraven. Märkningskraven för växtskyddsmedel har även ändrats angående informationen som ska finnas med på etiketten.

Biocidprodukter
Från och med den 1 september 2013 gäller Biocidförordningen (förordning (EU) nr 528/2012). Förordningen medför en rad förändringar gällande kraven för biocider. Bland annat omfattas desinfektionsmedel, antibakteriella medel och konserveringsmedel numera av registreringskravet (dessa produkttyper var tidigare undantagna kravet på registrering i Sverige). Exempel på biocidprodukter är MyrNIX, Tercol och algNIX. Även kraven på märkningen av biocider har ändrats i och med förordningen. Detta kommer att beaktas i samband med revidering av produktetiketter.

Tergent är väl insatt i reglerna för biocider och kommer fortlöpande ge information angående biocidprodukterna som omfattas av kraven i biocidförordningen.

Tillbaka till Aktuell regulatorisk information...