Aktuell regulatorisk information

Växtskyddsmedel kan försvinna från butikshyllorna

Utdrag från Viola Butik upplaga 1 år 2019. Med Tergents regulatoriskt ansvariga Sofia Lindholm. 

Läs artikeln här...

Artikel 95

Från och med den 1 september 2015 får en biocidprodukt som består av, innehåller eller genererar ett verksamt ämne inte tillhandahållas på marknaden om inte ämnesleverantören eller produktleverantören finns på artikel 95-listan för rätt produkttyp.


Märkning enligt CLP

Från och med den 15 juni 2015 måste alla kemiska produkter som släpps ut på marknaden vara märkta enligt reglerna i CLP (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar). CLP är en EU-förordning vilket innebär att samma märkningsregler gäller för alla som tillhandahåller kemiska produkter på EU:s marknad.

De nya reglerna i CLP innebär bland annat att farosymbolerna försvinner och ersätts med faropiktogram. Vidare ersätts farobeteckningarna med signalord.

Vilka datum gäller? Läs mer här...