Tergents miljömål


Tergent vill ta ansvar för miljön och minska vår klimatpåverkan. Detta genom att kontinuerligt sträva efter att utveckla effektiva produkter med hänsyn till miljön samt se till att Tergent och hela kedjan arbetar hållbart och med ett så litet klimatavtryck som möjligt. För att leva upp till detta har Tergent beslutat om fyra fokusområden och långsiktiga mål för Tergents miljöarbete. Dessa mål ska vi aktivt jobba mot och de ska genomsyra verksamhetens samtliga avdelningar. Målen ska följas upp årligen för att utvärdera utvecklingen av företagets miljöarbete och uppfyllelser av miljömål.Fokusområden och långsiktiga mål

  • Minska vår klimatpåverkan

All Tergents svenskbelagda produktion sker i dagsläget helt utan koldioxidutsläpp och två tredjedelar av produktionen drivs redan med förnybar energi. År 2020 vill vi att all vår svenskbelagda produktion ska drivas av 100 % förnybar energi. Vidare har vi som avsikt att klimatkompensera för delar av de utsläpp vi inte kan minska, exempelvis transporter. Vår plan är att påbörja vår klimatkompensering år 2018 för de utsläpp våra transporter bidrog till under år 2017 (52 ton Co2e).  • Utveckla hållbara produkter och underhåll av befintliga produkter

Tergent ska aktivt arbeta med att utveckla och optimera befintliga produkter och göra dem effektivare, hållbarare och ännu bättre anpassade efter kundens behov. Bland annat genom att tillämpa substitutionsprincipen som innebär att ämnen som befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön byts ut mot ämnen som är mindre skadliga. Vi ska kontinuerligt efterfråga bättre förpackningsalternativ utifrån ett hållbarhets- och ekonomiskt perspektiv. Vi vill även arbeta med standardisering av våra förpackningstyper i den mån det är möjligt, d.v.s. minska antalet förpackningstyper samt antalet emballageleverantörer. På detta sätt kan vi underhålla våra befintliga produkter och utveckla dem till det bättre. Vi ska även arbeta flitigare med miljömärkning av våra produkter genom att se till att de lever upp till kriterier som ställts upp av exempelvis KRAV eller Svanen.


  • Ställa krav på våra leverantörer, transportörer mm.

Tergent ska under 2018 ta fram en Code of Conduct (uppförandekod) som ska skickas ut inför 2019. Syftet med denna Code of Conduct är att sätta etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer för hur vi ska bedriva vår verksamhet samt vilka krav leverantörer, transportörer etc. ska leva upp till. Denna Code of Conduct berör och genomsyrar hela företagets verksamhet. Målet är att Tergents Code of Conduct ska följas av alla parter år 2020.

Vidare ska vi löpande ställa krav på våra råvaruleverantörer och emballageleverantörer genom att efterfråga bättre alternativ utifrån ett hållbarhets- och ekonomiskt perspektiv. Exempelvis hållbarare och smartare förpackningsalternativ eller alternativa råvaror som är bättre ur ett miljö- och hälsoperspektiv men som fortfarande har en bibehållen effektivitet.  • Minska vår interna miljöpåverkan

Tergent arbetar redan flitigt med det interna miljöarbetet, kontorets el kommer från 100 % förnybara källor, vi konsumerar miljömärkta och ekologiska varor såsom mjölk, kaffe, bananer, kontorspapper, hushållspapper mm. Vi har nyligen sett till att vi har flerkärlssoptunnor och vi källsorterar allt vårt avfall. Vi utvecklar också våra interna processer och minskar i och med det stora mängder pappersutskrifter och papperskonsumtion. Vi ska fortsätta att arbeta för att hålla ett så lågt internt klimatavtryck som möjligt. Bland annat genom att prioritera telefonmöten framför fysiska möten. Om telefonmöten inte är möjliga ska vi i första hand välja tåg framför bil eller flyg. Även anställdas resor till och från jobbet ska i största möjliga mån ske med det mest miljövänliga tillgängliga alternativet.