FAQ

Detta är en kort lista över våra vanligaste frågor

Utomhusrengöring

1. Var kan Tercol användas?

Tercol är en effektiv och dryg produkt för borttagning av olika typer av påväxt. Tercol kan användas på träfasader (obehandlade, målade, oljade etc.), staket, socklar, glas, plast, betongplattor, murat material, asfalt, natursten, stenläggningar, gravstenar, tegel, markiser, textil samt alla takbeklädnader.

2. Kan Tercol användas innan målning?

Tercol kan användas på både målade och obehandlade ytor. Man kan måla eller olja över Tercolbehandlade ytor om man så önskar. Tercol mattar inte ytan, så önskar man den effekten bör t.ex. målartvätt användas.

3. Är det bäst att använda Tercol på torrt eller vått underlag?

För att uppnå den bästa effekten med behandlingen bör medlet appliceras på ett torrt underlag. Lite fuktigt underlag går också bra, men om ytan är mättad med vatten kan den inte ta åt sig produkten och behandlingen har då en sämre verkan.

4. Kan man använda Tercol även om det finns risk för nattfrost?

Vi rekommenderar att Tercol används vid temperaturer över 0°C för att få bäst resultat. Det finns inga negativa bieffekter av att använda Tercol vid frost, bortsett från verkningsgraden.

5. Om man använder Tercol på ett plåttak som har börjat släppa i färgen, kommer färgen att släppa ännu mera på grund av behandlingen?

Orsakerna till flagning av färgen kan vara fukt som tränger in under färgytan, takmaterialets egenskaper som ändras på grund av växlande temperaturer (krympning eller utvidgning av materialet) eller att det kan vara dålig vidhäftning av färgen på materialets yta. Generellt brukar tillförseln av vatten påverka/påskynda flagningen på grund av fukten. Produktens kemiska egenskaper bidrar ej till upplösningen av färgen eller vidhäftningen, men man ska tänka på den vattenmängd som ska användas för att späda ut produkten vid användning.

6. Ska man borsta eller skölja underlaget för att hjälpa Tercol att ta bort påväxten?

Spraya på Tercol och låt det verka i minst 3 dygn. Om det är mycket påväxt eller om påväxten sitter hårt kan man få ett bättre resultat om man borstar av ytan innan medlet sköljs av. Avsköljning är oftast inte nödvändig men kan ge ett snyggare resultat. Utomhus hjälper ofta väder och vind till att tvätta ytan efter hand. På asfaltpapp samt aluminium och andra lättmetaller ska avspolning ske inom ett dygn.

7. Jag har använt Tercol och det blev brunt på underlaget, kommer den bruna färgen försvinna?

När påväxten dör blir den brun. Det är därför det blir brunt vid användningen av Tercol. Om man vill få bort den bruna färgen fortare kan man borsta och spola av med vatten med lågt tyck. Ibland kan en rostfärgad missfärgning uppstå om underlaget tidigare behandlats med, eller kommit i kontakt med, medel som innehåller järnsulfater. För att få bort missfärgningen rekommenderar vi att rengöra området med oxalsyra. OBS! Missfärgningen har ingenting med Tercol att göra, då dess kemiska sammansättning inte kan ge missfärgningar.

8. Varför har det uppstått en grå/vit beläggning på mitt nya trädäck efter att jag använt Tercol?

Det är med största sannolikhet fenomenet fliskritning. Fliskritning har ingenting med Tercol att göra, utan uppstår ibland på nysågat/tryckimpregnerat virke som exponeras för ljus. Det är solens UV-strålar som bryter ner ligninet (det som binder ihop vedcellerna) i träytan, vilket gör att träet grånar. När ligninet bryts ner bildas en träyta med lösa fibrer och detta kallas för fliskritning.

9. Skadar Tercol träd och växter?

Tercol kan ge missfärgningar på vissa bladtyper. Skydda om möjligt växterna från stänk. Skölj av blad och grenar med vatten direkt om de utsatts för stänk. Eventuell missfärgning på blad försvinner efterhand och växten tar ingen långvarig skada.

10. Är Tercol farligt för människor, djur och natur?

Liksom alla rengöringsmedel med högt pH ska Tercol hanteras med normal försiktighet och aktsamhet, samt förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Säkerhetsdata finns tryckt på varje förpackning och ska läsas igenom innan användning. Tercol innehåller de mest miljöanpassade råvaror som finns på marknaden utan att göra avkall på effekten. Tercol är biologiskt nedbrytbar och bioackumuleras inte i naturen.

Gräsmatta

1. Hur ofta behöver jag gödsla min gräsmatta?

Hur ofta beror på gräsmattans skick, tiden på säsongen och hur många gräsmattegödsel som används under samma tid. Gödslingen bör ske enligt doseringsanvisningarna på förpackningen.

2. Måste det regna när jag gödslar?

Om det inte regnar när du gödslar ska du vattna ut gödningen för att den ska lösas upp och ge bästa verkan.

3. Kan jag använda Grön Trädgård Eco till både trädgårdslandet, rabatterna och gräsmattan?

Grön Trädgård är en allroundgödsel som kan användas till alla olika delar i din trädgård. Följ doseringsanvisningarna på förpackningen för att uppnå bästa resultatet.

4. Hur förvarar jag min gödsel?

Gödsel ska förvaras enligt anvisningarna på förpackningen.

5. Hur länge ska man hålla sitt husdjur från gräsmattan när man behandlat den med en produkt mot mossa?

Vi rekommenderar att det går minst ett dygn innan husdjur beträder en gräsmatta som behandlats med en produkt mot mossa, för att produkten ska hinna torka och tas upp i marken.

Ohyra

1. Är MyrNIX effektivt mot pälsängrar?

MyrNIX är verksamt mot alla skadeinsekter som tillhör gruppen leddjur och som har ett hårt yttre hudskelett t.ex. pälsängrar, myror, silverfiskar, kackerlackor och vägglöss.

2. Hur lätt dammar MyrNIX, kan man vädra lägenheten då man strött det på golvet?

För att få bästa effekten av MyrNIX bör man inte vädra under tiden som pulvret är utlagt på t.ex. golvet. Det går bra att vädra, men pulvret kan vid vädring spridas till andra platser än där bekämpningen är tänkt och därmed minska effekten av behandlingen.

3. Det står i anvisningarna att MyrNIX ska ligga kvar i upp till 7 dagar? Varför så kort tid, tappar den effekt om den är kvar längre?

Den aktiva substansen i MyrNIX tappar inte i effekt med tiden. Rekommendationen på sju dagar finns för att då bör produkten ha gett önskat resultat. Rekommendationen syftar också till att man inte ska glömma bort pulvret och ha det kvar om problemet inte kvarstår. Om problem med skadeinsekterna kvarstår efter sju dagar bör behandlingen förlängas eller upprepas.

4. Kan MyrNIX användas i växthus?

MyrNIX kan användas i växthus, mellan golvlister, på stenplattor etc.

Ogräs

1. Vad är skillnaden på OgräsNIX Dubbel Effekt och OgräsNIX Trippel Effekt?

OgräsNIX Trippel Effekt är en utveckling av OgräsNIX Dubbel Effekt. OgräsNIX Trippel Effekt innehåller förutom ättika, vatten och en tillsats som sänker ytspänningen även en tredje tillsats, ett essentiellt näringsämne unikt för OgräsNIX Trippel Effekt. Detta näringsämne förstärker och förlänger ättikans verkan vilket gör att effekten ökar trots att halten ättika är lägre. Sammantaget gör det att ogräsättikan blir mer skonsamt mot miljö och användare samtidigt som den verkar kraftfullare mot ogräset.

2. Vad innebär det att OgräsNIX Dubbel Effekt har dubbel effekt?

OgräsNIX Dubbel Effekt består av ättika, vatten och en tillsats som helt saknas i traditionell ogräsättika. Tillsatsen sänker ytspänningen vilket förbättrar vidhäftning samtidigt som ogräsets skyddande vaxskikt hämmas. Konsekvensen av detta är att ogräset blir mer mottagligt för ättikan.

3. Vad innebär det att OgräsNIX Trippel Effekt har trippel effekt?

OgräsNIX Trippel Effekt har två tillsatser som helt saknas i traditionell ogräsättika. Den första tillsatsen sänker ytspänningen vilket förbättrar vidhäftning samtidigt som ogräsets skyddande vaxskikt hämmas. Konsekvensen av detta är att ogräset blir mer mottagligt för ättikan. Den andra tillsatsen, ett essentiellt näringsämne som är unikt för OgräsNIX Trippel Effekt, förstärker och förlänger ättikans verkan vilket gör att effekten ökar trots lägre halt ättika. Sammantaget gör detta att ättikan blir mer skonsam mot miljö och användare samtidigt som användaren kan vara mer säker på att ogräset dör jämfört med enklare ogräsättika.

4. Är högre halt ättika bättre?

Nej, halten ättika är generellt sett inte den avgörande faktorn för effektiviteten. Vår OgräsNIX Trippel Effekt innehåller två tillsatser som gör att medlet tränger in i ogräset snabbare samt förstärker och förlänger ättikans verkan vilket gör att effekten ökar trots lägre halt ättika (6 %) än i t.ex. OgräsNIX Dubbel Effekt (9.5%).

5. Hur effektiv är OgräsNIX Dubbel Effekt mot ogräs och vilka ogräsarter fungerar den på?

OgräsNIX Dubbel Effekt har effektiviteten 95-99% på klöver, svartkämpar, vitgröe, maskros & baldersbrå samt 70-85% på kvickrot & groblad.

6. Hur effektiv är OgräsNIX Trippel Effekt mot ogräs och vilka ogräsarter fungerar den på?

OgräsNIX Trippel Effekt är ett ogräsmedel som har en kontaktverkande effekt vilket ger ett snabbt och synligt resultat. Redan efter några timmar gulnar ogräset och efter ett till två dygn vissnar och dör ogräset helt.

Enligt flertalet oberoende effektivitetsstudier har OgräsNIX Trippel Effekt en hög effekt på både fröogräs och rotogräs*. För bäst resultat är det viktigt att behandla ogräset tidigt i dess tillväxtfas innan rotsystem och fröer har möjlighet att utvecklas och spridas.

*Rotogräs och fröogräs

Ogräs kategoriseras i fröogräs och rotogräs. Fröogräs, exempelvis svinmålla och trädgårdsveronika, är ettåriga växter som sprids och överlever via sina frön. Rotogräs, exempelvis nässlor och kvickrot, är fleråriga växter som överlever och förökar sig via sina rötter (vissa rotogräs är frösättande).

OgräsNIX Trippel Effekt har effektiviteten 95-99% på åtta kända ogräsarter (etternässla, trädgårdsveronika, kamomiller, renklave, engelskt rajgräs, lyktfibbla, maskros & åkervinda) och 85-95% på nio andra kända ogräsarter (snärjmåra, korsört, brännässla, rödplister, lomme, molkesläktet, åkertistel, mjölke & svinmålla). OgräsNIX Trippel Effekt har även en god effekt, över 90 %, på olika arter av mossa (rhacomitrium canescens, eurhynchium praelongum, e. striatum, brachythecium rutabulum, ambylstegium serpens, pseudoscleropodium serpens, pleurozium schreberi, grimmia pulvinata).                                               

7. Vad har OgräsNIX för miljöpåverkan?

OgräsNIX är ett s.k. naturnära bekämpningsmedel med en liten miljöpåverkan men likt andra syror så sänker ättikan pH-värdet i marken kortvarigt. PH-värdet återhämtar sig igen efter några dagar. Medlet är en lättnedbrytbar produkt som inte har någon bioackumulerande effekt och är helt fri från glyfosater.

OgräsNIX Trippel Effekt är drygare samt innehåller en lägre halt ättika än OgräsNIX Dubbel Effekt. OgräsNIX Trippel Effekt är därmed ett skonsammare alternativ mot miljön.

8. Varför återkommer ogräset på ytor som jag har behandlat?

Ogräsfrö sprids i närmiljön med exempelvis vind eller fåglar samtidigt som ett frö kan ligga vilandes i ett par år i väntan på rätt förutsättningar. Eftersom rotogräs lagrar en energireserv i sina rötter räcker det ofta att en del av roten överlevt för att ett ogräs ska kunna återetablera sig. På så sätt kan fröogräs och rotogräs återetablera sig på den behandlade ytan redan inom ett par veckor. För att bibehålla en ogräsfri yta är det därför viktigt att återbehandla ytor så snart ogräset visar och på så sätt förhindra ny frösättning och för att trötta ut rotogräset.

9. Är OgräsNIX farligt för människor och husdjur?

OgräsNIX har en irriterande effekt vid kontakt med hud och ögon. Om förtäring skulle inträffa kan det orsaka magsmärtor och irritation/sveda i svalg.

Husdjur bör inte ha tillgång till det behandlade området inom de närmaste timmarna efter appliceringen.

10. Hur, var och när ska man använda OgräsNIX?

OgräsNIX ska användas för bekämpning av ogräs på hårdgjorda ytor (grusplaner, stenplattor, betong, asfalt etc.) och för bäst effekt ska medlet användas vid torrt och soligt väder. Undvik behandling vid blåsigt, regnigt eller fuktigt väder. Det är viktigt att du börjar din behandling tidigt i växtsäsongen innan ogräsets rotsystem och fröer har möjlighet att utvecklas och spridas. För att bibehålla en ogräsfri yta kan det krävas ett par återbehandlingar under en och samma säsong.

Applicering med handhållen spruta är att rekommendera vid användning av både OgräsNIX Dubbel Effekt och Trippel Effekt.

För att se information om dosering, vänligen se produktsida.

11. Vad ska jag göra om jag fått i mig OgräsNIX?

Skulle du råka få i dig OgräsNIX ska du dricka ett par glas mjölk eller vatten. Om mer än en obetydlig mängd svalts bör du kontakta/uppsöka läkare.

12. Vad ska jag göra om jag fått OgräsNIX i ögonen eller på huden?

Om du skulle få OgräsNIX i ögonen ska du försiktigt skölja med vatten eller ögonspolvätska i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Vid bestående irritation i ögonen bör du kontakta/uppsöka läkare.

Skulle du få OgräsNIX på huden ska du tvätta huden med tvål och vatten.

13. Hur ska jag förvara OgräsNIX?

OgräsNIX ska förvaras på en torr och sval plats. Undvik exponering av direkt solljus. Förvaras oåtkomligt för barn. Håll förpackningen tätt tillsluten och förvaring ska ske i originalförpackning.

Halka

1. Kan man använda isNIX på tryckimpregnerat trä?

isNIX har ingen negativ påverkan på tryckimpregnerat trä.

2. Har isNIX någon förebyggande effekt?

Om produkten strös ut innan snöfall kan den ge en förebyggande effekt eftersom det ingående ämnet frigör värme när den kommer i kontakt med snö, vatten eller is och eftersom produkten kan absorbera fukt flera gånger sin vikt. Produkten förbrukas inte förrän de ”rätta” förutsättningarna inträffar.

3. Vad är det som gör att isNIX motverkar återfrysning?

Användaren rekommenderas att sopa undan eventuellt snöslask, och då borde ju rimligen ”substansen” följa med.

Smältvattnet från isNIX är tyngre än vatten och lägger sig därför direkt på underlaget. Produkten blir lite ”klibbig” när den smälter och rinner inte bort så lätt även om man sopar på ytan. Smältvattnet från isNIX har i regel en lägre fryspunkt (kan variera beroende på hur mycket som ströddes ut och hur mycket is/snö det har smält) än vatten och fryser därför vid en lägre temperatur än vatten.

Ett test av fryspunkten på smältvatten från isNIX har gjorts vid temperaturer från- 5 till – 8 °C under 6-8 veckors tid. Testet visade att smältvattnet blev lite stelare/tjockare, men det frös inte till is.